Секретар на МКБППМН

Секретар: Наталия Цветкова

Телефон: 0659/ 9 33 98

email: [email protected]

Секретарят на МКБППНМ е пряко подчинен на кмета на общината и изпълнява следните функции :

1. Секретарят на МКБППМН организира и координира цялостната дейност на МКБППМН в община Червен бряг , в т.ч.:

• подготвя планове и програми за дейността й, конкретни инициативи, проекти, самостоятелно или съвместно с други органи и организации;

• организира пленарните заседания на МКБППМН;

• анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на района;

• подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;

• предлага и организира изследвания по проблемите, свързани с поведението на децата и предлага решения.

2. Съдейства на малолетните и непълнолетните, излезли от специализираните заведения, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми, и за интегрирането им в обществото.

3. Подготвя и организира разглеждането на деянията на малолетните и непълнолетните /възпитателни дела.

4. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели.

5. Отговаря за провеждането и организира квалификационни мероприятия със специалисти на МКБППМН.