Образование

   Ваканционни форми и инициативи в община Червен бряг през лятната ваканция – 2022 година

 

Формули за разпределение на средствата, получени от община Червен бряг по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2022 година - Заповед

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

 

 

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2022/2023г.

Заповед № РД-09-128/22.03.2022 г. за утвърждаване на Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2022/2023г.

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2019/2020г.

Заповед РД - 09-94 от 26.02.2021г.

Приложение № 1 - Споразумение Детски градини

Приложение № 2 - Споразумение ПГХТ, ПГЗС

Приложение № 3 - Споразумение СУ, ОУ, ОбУ

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в неспециализирани училища и професионални гимназии

Мрежата на образованието в община Червен бряг включва:

  • Четири  професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов“ – гр. Червен бряг, ПГМЕТ „Девети май“ – гр. Червен бряг, ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг и ПГЗС „Александър Стамболийски“ – с. Чомаковци;
  • Две средни училища – СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг и СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре;
  • Едно обединено училище – ОбУ „ Отец Паисий“ – с. Радомирци;
  • Пет основни училища – ОУ „ Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг, ОУ „ Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг, ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Рупци и ОУ „ Христо Ботев“ – с Глава
  • Пет детски градини – ДГ „ Бодра смяна“ – гр. Червен бряг, ДГ „ Зора“ – гр. Червен бряг, ДГ „ Пролет“ – гр. Койнаре, ДГ „ Снежанка“ – с. Рупци и ДГ „ Щастливо детство“ – с. Чомаковци“
  • Една  детска ясла – ДЯ „ Щастливо детство“ – гр. Червен бряг.

На общинска издръжка са средните, основните и обединеното училища, ПГХТ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг и ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци, детските заведения, детската ясла.

 

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ЧЕРВЕН БРЯГ

СУ „ Д-р Петър Берон“ е най-голямото училище в общината. През 2021 година чества юбилей – 115 години от създаването на първото училище в гара Червен бряг и 65 години Политехническа гимназия.

Възникнало в първите години на миналия век като частно начално училище, помещаващо се в т.нар. Радославови хамбари, днес Средно училище «Д-р Петър Берон» е пример не само в общината, но и в целия регион. То носи достойно името на своя патрон, допринесъл за развитието на просветата в България повече от всеки друг възрожденец и прославил научната мисъл на страната ни в чужбина.

Особено важна е ролята на училището през последните години – във времето на сериозна конкуренция сред общообразователните училища, време, което провокира активността и предприемчивостта на просветните институции.

Тук трябва да отбележим безспорния принос на всички учители, които са в основата на многобройните успехи на възпитаниците на училището – както преподавателите по английски и български език и по информационни технологии, така и по всички останали общообразователни и избираеми предмети.

От учебната 2007/2008 година СУ «Д-р Петър Берон» e средищно училище, в което към момента учат деца от почти всички селища в общината.

Учениците, завършващи гимназиален етап, са с много високо ниво на подготовка и от всеки випуск във ВУЗ са приемани повече от 80% от абитуриентите на училището.

Безспорни са успехите на възпитаниците на СУ «Д-р Петър Берон» в общински, регионални и национални състезания, конкурси и конференции.

За контакти:

Антон Шуманов – директор, тел. 0659 93162, 0895 618 23

Планета Митковска – зам. директор, тел. 0659 92751

Мариана Георгиева – зам. директор, тел 0659 92009 – I база

Искра Авджийска – зам. директор, тел. 0659 92009 – I база

e-mail: [email protected]

www.sou-beron.org

 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

В училището  се обучават и възпитават ученици от І до VІІ клас. Училището е открито през 1958 г. и вече над 60 години развива талантите и способностите на младите хора, за да бъдат успешни и конкурентни в живота.

От учебната 2008/2009 година е със статут на средищно училище, в което към момента учат децата от с. Горник, с. Реселец и с. Бресте. Под грижите на сплотен и инициативен колектив от специалисти-педагози, възпитаниците на училището постигат завидни резултати в учебната работа и в извънкласните занимания.

Основно училище „Христо Смирненски” с достойнство отстоява имиджа си на модерно учебно заведение с традиции и новаторство. То е сред най-активните участници в различните общински и регионални конкурси и състезания. Талантливи певци, музиканти, рецитатори, танцьори, художници и спортисти радват с постиженията си и прославят името на своето училище.

За контакти:

Нели Дошмановска –директор, тел. 0659 92029, 0896 610571

Миглена Първанова – зам. директор, тел. 0885 872374

e-mail: [email protected]

www.ou-smirnenski-chervenbryag.com     

 

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

През 2021 г. ТГ „Васил Априлов“ Червен бряг навърши 100 години.

Това е най-старото и реномирано средно учебно заведение в областта на икономиката в региона, което осигурява на своите възпитаници високо качество на обучението, осъществявано от авторитетен и високо квалифициран преподавателски състав, конкурентноспособност и успешна професионална реализация; добре оборудвани кабинети и компютърни зали с достъп до интернет, библиотека и физкултурен салон; интензивно езиково обучение с възможност за международно признание.

В своята област Търговската гимназия осигурява на своите ученици добра интеграция в съвременното гражданско общество.

Търговска гимназия “Васил Априлов” навлиза в XXI век като утвърдено и желано средно учебно заведение – училище с традиции! В ускорения ритъм на модерните времена печелят хората, които са крачка напред във времето.

За контакти:

Виолета Георгиева – директор, тел. 0659 92318, 0887 597069

Виолета Манолева – зам. директор, тел. 0877 449651

e-mail: tgv[email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

       Професионалната гимназия е единствено по рода си училище в района. Това е гимназия  с традиции, ползваща се със заслужен авторитет сред обществеността в града.

      Обучението се извършва в  съвременно обзаведени лаборатории и кабинети, което дава възможност за осъществяване на ефективен учебен процес. Гордост за училището са компютърните зали с достъп до Интернет и фонетичен кабинет за модерно чуждо-езиково обучение.

   Съществен принос за успешна професионална подготовка изпълняват учебно-практическите зали, в които се провеждат учебните практики по съответните специалности. Училището разполага с учебен автомобил за учениците от специалността “Автотранспортна техника” – за придобиване на правоспособност – водач на МПС  категория “В”.

     В ПГМЕТ “ДЕВЕТИ МАЙ” има ученически арт център за провеждане на извънкласни дейности, ученически бюфет, открита и закрита спортна база, която дава възможност за развитие на редица спортове, постигане на високи спортни резултати и участие в състезания на регионално и национално ниво. С приоритет са: волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, тенис на корт, спортна гимнастика, шах.

За контакти:

Наталия Веселинова – директор, тел. 0659 93277,

Мирослав Михайлов – зам.- директор, тел. 0659 92023

e-mail: [email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  „ЮРИЙ ГАГАРИН” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Създаденото през учебната 1959-1960 година, Професионално-техническо училище по мелничарство отговаря на потребностите на града ни – най-големия мелничен център през 50-те и 60-те години на миналия век. През 1961 г. негов патрон става първият космонавт в света Юрий Гагарин.

Трупайки опит и авторитет през времето, училището днес е сред предпочитаните учебни заведения в региона и подготвя отлични специалисти в областта на хранително-вкусовата промишленост. Десетки са учителите, свързали живота си с Професионалната гимназия по хранителни технологии, отдали обичта и усилията си за подготовка на младото поколение за реализация в отворено общество. Стотици са учениците, които съхраняват традициите и защитават достойно името на своето училище с много любов към избраната професия, с вдъхновение и удовлетворение.

За контакти:

Лиза Маринова – директор, тел. 0659 92273, 0878 438785,

e-mail: [email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙНСКИ” – С. ЧОМАКОВЦИ

Училището е открито през 1926 година като допълнително земеделско училище за подготовка на момичета и момчета, завършили 7 клас. Преминало през много трансформации и устояло на промените в образователната ни система, от 2003 година до момента функционира като Професионална гимназия по земеделско стопанство „Ал. Стамболийски”.

Променяло облика си през годините, но запазило авторитета си като център за обучение на специалисти за селското стопанство, училището се развива успешно и днес. То разполага с добре обзаведени кабинети и учебни работилници. Стопанисва 420 дка собствена земя и разполага с голям машинно-тракторен парк, селскостопански двор с покрита площ, учебен полигон, дърводелска работилница и ученическо общежитие. Земеделски производители предоставят базата си за производствено обучение на учениците. Наред с усвояването на знанията по горско стопанство и земеделска техника, възпитаниците на ПГЗС участват в много извънкласни дейности.

За контакти:

Виолета Николова – директор, тел. 06574 2352, 0878 518090

e-mail: [email protected]

сайт: www.pgzs-alstamboliiski.org     

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. КОЙНАРЕ

Учебното дело в Койнаре води началото си от средата на 19 век. Повече 160 години то разпръсква своите знания и подпомага младото поколение в неговия житейски избор. А както се знае, без знания няма мъдрост, затова мотото на съвременния учител в Койнаре е: „Повече знания, по-мъдри хора”.

Под всеотдайните грижи и умела педагогическа работа на учителския колектив, учениците на СУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре усвояват знания и умения и уверено вървят по пътя на просветата. Многобройни са успехите им, както в сферата на образованието, така и в спорта и изкуствата. Участието им в общински и регионални конкурси и състезания носи радост и удовлетворение за децата, признание за труда и много любов към преподавателите.

За контакти:

Даниела Цоньовска – директор, тел. 06573 2488, 0879 827292

Мая Бенова – зам.- директор, 06573 2423

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Учебното дело в Червен бряг започва от ОУ „Алеко Константинов“. Вече 160 години то дава знания на своите възпитаници, добра общообразователна подготовка и самочувствие.

Учебното заведение отговаря на всички съвременни изисквания и образователни стандарти. Разполага с богата материална база, която е на разположение на учениците – компютърна зала, физкултурен салон, фитнес уреди, спортни площадки, библиотека.

За контакти:

Петя Георгиева – директор, тел. 0659 98078, 0879 590339

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. РУПЦИ

Началото на учебното дело в с. Рупци се поставя през 1857/1858 година. Училището е основано с амбиция българските деца да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи, мислещи и творчески личности. През близо 160-годишния период на съществуване преподавателският състав на училището е доказал своя професионален опит.

За контакти:

Стоян Радков – директор, тел. 06579 2215, 0887 222136

e-mail: [email protected]

 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. РАДОМИРЦИ

През 1820 година за първи път в с. Радомирци е открито училище. С течение на времето и за задоволяване на нуждите се налага построяване на две нови училища – начално „Христо Ботев“, и прогимназия „Отец Паисий“ в двата края на селото. В тях се обучават децата на селото до 1985 г.

Тогава двете училища се обединяват в основно училище „Отец Паисий“ и се настаняват в новопостроената съвременна училищна сграда.

От учебната 2008/2009 година е със статут на средищно, като в него се обучават и децата от с. Ракита.

Училището се гордее с постигнатото през този дълъг период от време и се утвърждава като едно от водещите училища в община Червен бряг.

От учебната 2017/2018 година училището е обединено.

За контакти:

Цветелина Вълова – директор, тел. 06576 2269, 0879 250144

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ЧОМАКОВЦИ

Учебната дейност в с. Чомаковци започва през 1885 г. Тогава е открито първото начално училище в селото, което се е помещавало в частни къщи. През 1949 г. две училища в района се обединяват и обединеното училище избира за свой патрон поета-революционер Христо Ботев.

Учебната 1971/1972 г. е записана със златни букви в летописната книга на училището – на учениците и преподавателите е предоставена новата училищна сграда – функционална и модерна. „Човек се ражда, за да създава, да твори!“

С този девиз училището продължава и днес да осъществява смели идеи в областта на образованието. С течение на годините ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци се превръща в символ на новаторството, умело съчетано с традициите.

Училището е сред първите средищни училища в общината. Днес в него се обучават децата от четири населени места – Чомаковци, Девенци, Лепица и Сухаче.

Всички ученици, обхванати в целодневна организация на учебния процес, получават и безплатен обяд.

За контакти:

Маринела Вълчанова – директор, тел. 06574 2472, 0878 742472

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ГЛАВА

Училището е създадено през далечната 1858 година. Днес в него учениците се обучават при условия, които гарантират техните права, свобода и сигурност и ги възпитават в дух на разбирателство, мир и толерантност и приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Основната цел, която училището си е поставило, е осигуряването на високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на учениците.

За контакти:

Мариана Грънчарова – директор, тел. 06359 2318, 0887 945148422

e-mail: [email protected]

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Детските градини на територията на община Червен бряг са, както следва:

ДГ “Бодра смяна“ – гр. Червен бряг с изнесени групи в сграда „Звездица“ – Червен бряг и в сграда в с.  Реселец,

За контакти:

Искра Сърменова  - директор, тел. 0884 155570 

e-mail: [email protected]

 

ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг с изнесени групи в сграда „Мир“ – гр. Червен бряг, сграда Пети квартал и сграда в с. Горник,

За контакти:

Петя Митрашкова – директор, тел. 0659 9-33-00, 0884 744647

e-mail: [email protected]

 

ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре с изнесена група в сграда  – с. Глава

За контакти:

Галина Белякова – директор, тел.0899 876370

e-mail: [email protected]

 

ДГ „Щастливо детство“ – с. Чомаковци с изнесени групи в сграда с. Девенци и сграда с. Сухаче,

За контакти:

Соня Христова – директор, тел. 087 6226261

e-mail: [email protected]

 

ДГ “Снежанка“ – с. Рупци с изнесени групи в сграда с. Радомирци, сграда с. Ракита и сграда с. Телиш

За контакти:

Гергана Камберска – директор, тел. 0877 965060

e-mail: [email protected]

 

ДЯ „ Щастливо детство“  –  Червен бряг

За контакти:

Ваня Коцева – директор, тел. 0879 040699

 

ДЕЙНОСТ „ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ“

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в дейност „Извънучилищни дейности“ към Община Червен бряг, както и в клубовете, кръжоците и школите в училищата и читалищата. Тя е приоритет и на цялостната дейност на „Извънучилищни дейности“. Много от децата са класирани на международни, национални, регионални и областни състезания, конкурси и олимпиади.

Дейност „ Извънучилищни дейности“ е структура към Община Червен бряг, която се занимава с осмисляне на свободното време на децата, учениците и младежите в направленията:

•  Изкуство;

•  Масов спорт;

•  Организиране на различни детски и младежки инициативи.

 Основни приоритети в работата ѝ са:

•   свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата и учениците;

•   удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време;

• стимулиране творческата изява на децата в дейности, в които те участват, водени от вътрешно убеждение; организиране на концерти, спектакли, експедиции, игри, конкурси, състезания, изложби и др.

•  създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали.

Организационните форми на работа са динамични и отворени със свободен достъп и избор. Тук се обучават и подготвят над 200 деца в различни дейности, които се актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на деца и родители.

Това са:

•  школа изобразително изкуство;

•  спортна школа по волейбол;

•  спортна школа по лека атлетика;

•  спортна школа по бокс;

•  спортна школа по вдигане на тежести.