Образование

    Заповед за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини.

    Приложение към Заповед № РД-09-276 от 02.05.2024 г.

 

 

    Държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на общинско ниво за учебната 2024-2025 година.

    Формули  за разпределение на средствата, получени от община Червен бряг по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2023 година - Заповед № РД-09-346/21.08.2023 г.

    Приложение №1

    Приложение №2

    Приложение №3

 

 

 

    Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за учебната 2023-2024 година

 

    Списък на училищата и детските градини на територията на Община Червен бряг

 

    Правила за прием на ученици в първи клас на Общинските училища на територията на град  Червен бряг за  учебната 2023/2024 год.

 

Формули за разпределение на средствата, получени от община Червен бряг по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2023 година

Заповед № РД-09-74/ 01.03.2023г.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

 

 

 

    Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Червен бряг

 

    Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в неспециализирани училища и професионални гимназии за учебната 2023/ 2024 година

 

 

   Ваканционни форми и инициативи в община Червен бряг през лятната ваканция – 2022 година

 

Формули за разпределение на средствата, получени от община Червен бряг по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2022 година - Заповед

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

 

 

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2022/2023г.

Заповед № РД-09-128/22.03.2022 г. за утвърждаване на Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2022/2023г.

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2019/2020г.

Заповед РД - 09-94 от 26.02.2021г.

Приложение № 1 - Споразумение Детски градини

Приложение № 2 - Споразумение ПГХТ, ПГЗС

Приложение № 3 - Споразумение СУ, ОУ, ОбУ

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в неспециализирани училища и професионални гимназии

 

    Мрежата на образованието в община Червен бряг включва: ..........