Административни услуги - отдел "Икономика и общинска собственост"

1. Ползване на място за поставяне на рекмламно - информационни елементи № 1

2. Заявление за продажба на общински имоти в урбанизираните територии

3. Продажба на имот с отстъпено право на строеж

4. Продажба на придаваеми части по ПРЗ

5. Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация

6. Издаване на заповед за изземване на имот

7. Заявления за липса на задължения

8. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижимите имоти

9. Издаване удостоверение за идентичност на номера на апартамент

10. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

11. Отдаване под наен на обекти и имущество ОС - нежилищни

12. Отдаване под наем на обекти и имущество общинска собственост - земеделска земя

13. Заявление за отдаване под наем на имот - площадка

14. Отдаване под наем на обекти и имущество - пасища и мери

15. Закупуване на документация за търг, конкурс

16. Закупуване на тръжна документация за разпореждане

17. Закупуване на документация за концесиониране

18. Справка актови книги

19. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и на лозя над 1 дка

20. Издаване на разрешене за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

21. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници - дубликат

22. Вписване на нов водач на такси

23. Издаване на разрешене за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

24. Категоризация на заведение за хранене и развлечение

25. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

26. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

27. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

28. Учредяване на право на прокарване и преминаване

29. Заявление по Чл. 37 В, Ал. 7 от ЗСПЗЗ за изплащане на средногодишно рентно плащане

30. Удостоверение за липса на задължения по Чл. 37 В, Ал. 3, Т. 2 от ЗСПЗЗ

31. Право на ползване за строителни материали и паркиране на строителна техника

32. Заявление за отдаване под наем на имот - площадка по Чл. 56 от ЗУТ

33. Заявление за панаир

34. Закупуване на общинско жилище

35. Отдаване под наем на земеделска земя по Чл. 37 В, Ал 10

36. Отдаване под наем на полски пътища

37. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

38. Декларация за регистрация на собственици на пчелни семейства

39. Издаване на разрешение за достъп догорски територии

40. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице представило разрешително за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика

41. Определяне на място за спирка по международни линии

42. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за извънгабаритни товари

43. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения

44. Прекратяване на категорията на туристически обект

45. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

46. Категория на туристически обект - дубликат

47. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения

48. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

49. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС

50. Удостоверение за отписване на имот от актовите книги - за имот общинска собственост

51. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

52. Удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

53. Удостоверение за картотекиране

54. Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

55. Учредяване право на преминаване - прокарване

56. Учредяване право на строеж

57. Отдаване под наем на площадка - в закрити помещения

58. Издаване на удостоверение за извършване на обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

59. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

60. Ргистриране на пътни превозни средства с животинска тяга

61. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужваните зони

62. Удостоверение от НАП

63. Искане от политически партии

64. Издаване на превозен билет