Административни услуги - отдел "Икономика и общинска собственост"

1. Заявление за продажба на имоти общинска собственост в урбанизираната територия и извън нея

2. Продажба на имот с отстъпено право на строеж

3. Продажба на продаваеми части по ПРЗ

4. Издаване на заповед за изземване на имот по чл. 34 от ЗСПЗЗ

5. Издаване на удостоверение за липса на задължения по наемни отношения към Община Червен бряг

6. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижимите имоти

7. Установяване на жилищни нужди - картотекоране и и издаване на удостоверение

8. Отдаване под наем на обекти и имущество - общинска собственост - пасища и мери

9. Справки по актови книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

10. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и на лозя над 1 дка

11. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

12. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници Дубликат

13. Вписване на нов водач на такси

14. Издаване на холограмни стикери към разрешение за таксиметрова дейност

15. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – Копие – Копие

16. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство

17. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

18. Заявление за категоризация на ЗХР

19. Заявление-декларация - място за настаняване

20. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

21. Заявление по Чл. 37 В, Ал. 7 от ЗСПЗЗ за изплащане на средногодишно рентно плащане

22. Удостоверение за липса на задължения по Чл. 37 В, Ал. 3, Т. 2 от ЗСПЗЗ

23. Наемане на места за търговия на традиционния есенен панаир

24. Регистрация на собственици на пчелни семейства

25. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

26. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представило разрешително за упражняване на частна ветеринарна медицинска практика

27. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

28. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

29. Прекратяване на категорията на туристически обект

30. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

31. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

32. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

33. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

34. Издаване на месечни пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

35. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги - за имот общинска собственост

36. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

37. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

38. Учредяване право на строеж върху общинска земя

39. Издаване на Заповед за учредяване на преминавани и|или прокарване през общински имоти

40. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

41. Регистрация на ППС с животинска тяга

42. Издаване на сертификат за инвестици клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

43. Издаване на превозен билет