Административни услуги - отдел ГРАО

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал - комплексна административна услуга

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име /Комплексна административна услуга/

2034 Издаване па препис - извлечение от акт за смърт - втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за гражданси брак - дубликат

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /Акт за раждане и Акт за смърт/

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Идаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена /комплексна административна услуга/

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

2390 Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство /комплексна административна услуга/

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено па реда на чл.155 от СК и по право – чл.173 от СК) /Комплексна административна услуга/

Признаване и изпълнение на съдебни или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Административни услуги за тъжни ритуали