О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава … Continue reading »

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава на … Continue reading »