С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15 и 16 октомври    2018 година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг ще се проведат заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по образование, култура и  вероизповедния -15.10.2018 г. от 14.30 часа

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство 15.10.2018г. от 15.00 часа

Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска   собственост-15.10.2018 г. от 15.30 часа

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта -16.10.2018г. от 13.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -16.10.2018 г. от 14.00 часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология –16.10.2018 г. от 15.00 часа

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -16.10.2018 г. от 16.00 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-16.10.2018 г. от 16.30 часа

Материали за  обсъждане:

1.Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно приемане на проект на Наредба за отмяна на Наредба за публично-частни партньорства(ПЧБ), приета с решение № 689/26.05.2010 г.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и всички постоянни комисии

3.Предложение относно  поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

4.Предложение относно одобряване на правила за процедура за избор на  финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

5.Предложение относно  кандидатстване пред Министерство  на младежта и спорта за финансиране  ремонт за физкултурен салон в ОУ „Хр. Ботев“ – с. Чомаковци.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и  информационни технологии

6.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

7.Предложение относно  отпускане персонална пенсия на деца от гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

8.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за трето тримесечие на 2018 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

9.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти – публична общинска собственост както следва:

-Част от трапезария представляваща основно помещение – 30 кв. м. и склад – 60 кв. м.,  находящо се в ОУ ,,Христо Ботев‘‘, с. Рупци, предназначено за производство на закуски, съгласно АОС № 124/29.09.1998 год.

-Помещение, състоящо се от: основно помещение – 12 кв. м. и склад – 10,20 кв. м., предназначени за хранителен магазин, находящ се в с. Рупци

/ I етаж в сградата на бившето кметство/, кв. 3, УПИ I по ПРЗ на с. Рупци,

съгласно АОС №145/06.10.1998 год.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

10.Предложение относно отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с идентификатор 80501.805.393.3 с площ 35,00 кв. м., предназначение: Сграда за обществено хранене /помещението до Бившата аптека в ,,Медицински Център – Червен Бряг’’ ЕООД /, находящо се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘, съгласно АОС № 1619/18.01.2011 год.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

11..Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2018-2019 година на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващите и възстановими  стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по земеделие, гори и водностопанство

12.Предложение относно обособяване на площадка от 20,00 кв. м.,  находяща се в с. Сухаче, кв. 18 по ПРЗ на с. Сухаче.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

13.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазини и маси находящи се на Общински пазар Червен бряг.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

  1. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, съгласно схема за поставяне, съгласувана от Главен архитект на община Червен бряг

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

  1. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, находящ се в УПИ VI, кв. 16 по ПРЗ на с. Бресте, предназначение ,,За хотел‘‘,  представляващ застроен жилищен парцел 4 340 кв.м. Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа: 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв. м. Конструкция – масивна. Година на построяване 1924 год., съгласно АОС № 197/04.09.2000 г.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

  1. Предложение относно разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за  регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х, кв.23 отреден „За училище“ по действащия  ПУП- ПРЗ на с. Реселец.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

17.Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот представляващ дворно място от 8 040 кв. м. Сграда – състояща се от: БЛОК ,,А‘‘  ЗП 412,00 кв. м., на 3 етажа – 5 стаи и 2 канцеларии. БЛОК ,,Б‘‘ със ЗП 468,00 кв. на 3 етажа – 4 стаи, 1 лаборатория и 1 канцелария. БЛОК ,,С‘‘ ЗП 233,00 кв. м. на 2 етажа – 1 брой  салон и 5 избени помещения. Конструкция на сградата – сглобяеми колони и подови елементи. Построена  през 1982 год., находяща се в с. Реселец, парцел X, кв. 23, съгласно АОС № 189/29.08.2000 г.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

  1. Предложение относно откриване  процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебното заведение и удължаване срока на договор за прокура.

Докл.: Кметът на община  Червен бряг, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

  1. Ежемесечен отчет общински дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД + предварителен  9-месечие

-„Медицински център“ ЕООД + предварителен  9-месечие

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества , Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъжданите материали: