С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18, 19  и 20 септември    2018 година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг ще се проведат заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -18.09.2018 г. от 16.00 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-18.09.2018 г. от 16.30 часа

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –19.09.2018г. от 13.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -19.09.2018 г. от 14.00 часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология – 19.09.2018 г. от 15.30 часа

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство –20.09.2018г. от 13.00 часа

Комисия по образование, култура и  вероизповедния –20.09.2018 г. от 14.00 часа

Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска   собственост–20.09.2018 г. от 15.00 часа

Материали за  обсъждане:

 1. Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2018/2019 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за учебната 2018/ 2019 г. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и всички постоянни комисии

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за полугодието на 2018 година.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно  приемане на бюджетната прогноза за периода 2019- 2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно  актуализация по бюджета на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Докладна записка относно изменение на Решение № 922/30.04.2018г. на Общински съвет  -Червен бряг

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

6.Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г.; 988/26.06.2018г.; №1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно даване на  съгласие за откриване на процедура за концесия за услуга:

Музей на открито археологически резерват в м. „Селището“ с. Сухаче,  общ. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни  комисии

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения  на територията на Община Червен бряг

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

9.Информация за преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

10.Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2017г. до 01.09.2018 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

11.Информация относно незаконно строителство на територията на община Червен бряг и проведени процедури по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2017г. до 01.09.2018г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Предложение относно  одобряване на проект за изменение  на /ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – План  за улична регулация на квартали : 74б, 77, 80, 81, и 82 по ул. „ Панайот Волов“  съгласно плана на гр. Червен бряг с Възложител „Общ. Червен бряг“.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

13.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Предложение относно  отдаване под наем на недвижим  имот публична общинска собственост представляващ сграда със застроена площ от 55 кв.м., състояща се от 2 /две/ стаи и коридор, находяща се V-ти квартал, квартал 75, съгласно АОС № 213/02.03.2001 год.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно изменение на Решение № 830/29.01.2018 год., относно класификация на общинските жилища.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно  обособяване на площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 80501.805.415, гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, пред бл. 9/70 и провеждане на процедура за отдаване под наем.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м, предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев”, /павилион за продажба на билети/ от страна на ЖП гарата, гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно  разрешаване изработването на изменение на Подробен устрйствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразуван урегулиран   поземлен имот(УПИ) VІ-155, кв.16 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Бресте.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно прехвърляне собствеността на водните  обекти собственост на Община Червен бряг безмъзмездно на държавата 4 бр. водни обекти.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по земеделие, гори и водно стопанство

 1. Предложение относно  сключен Анекс към Административен договор за предоставяне на БФП и поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца след изтичане на новия срок за приключване на проекта или 02.04.2019 г. за авансово плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-0019-C02, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ дворно място от 4000 кв.м. с изградена почивна станция на 2 ½ етажа.  I – ви етаж – 260 кв.м., състоящ се от кухня, столова, умивалня, санитарен възел и складове – 3 броя. II – ри етаж – 270 кв.м., състоящ се от 10 броя спални, умивални, 2 броя тоалетни. Тавански етаж състоящ се от стая за отдих, библиотека. Конструкция на сградата – монолитна, строена през 1972 год., находяща се в с. Рибарица, местност ,,Костина‘‘, парцел I, кв. 107, съгласно АОС № 28/09.07.1997 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 81551.78.3, с площ 915.00 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, трайно предназначение на територията-земеделска, категория – трета, местност „Над село” по КК и КР на с. Чомаковци, собственост на физически лица, във връзка с разширяване на Гробищен парк с. Чомаковци.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарнa оценкa и продажба на поземлен имот с идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на придаваема  площ по ПРЗ на гр. Червен бряг /неуредени регулачни сметки/ съгласно ПУП-ПРЗ № РД – 11 – 100/21.09.2011 год., от имот с идентификатор 80501.804.107 – частна общинска собственост, към имот с идентификатор 80501.804.247 по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на физически  лица.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Ежемесечен отчет общински дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД + окончателен 6-месечие

-„Медицински център“ ЕООД

(вътрешни правила за формиране на работната заплата в -„Медицински център“ ЕООД  и справка за извършени прегледи , ЛКК експертизи и лабораторни изследвания за ІІ тримесечие- изпълнение на решение № 1015 от 30.07.2018г. на ОбС )

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества , Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъжданите материали: