С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Червен бряг, Дирекция „СиА, ОбСиСД“ съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-14 от 23.03.2018 г.на Кмета на община Червен бряг за разрешаване изработване на  проект:

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на новообразувани УПИ I, УПИ II-801.544 и УПИ III-801.545  в кв.134 от съществуващ УПИ I „за обществено жилищно строителство и магазини“ по плана на гр.Червен бряг, общ.Червен бряг, обл.Плевен.

Възложител: „АЛ-ПЛАСТ“ ООД                          

 

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 04.05.2018 год.