С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №21/30.04.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Канализационно отклонение за УПИ XIII-229, кв.128 по плана на гр.Червен бряг“, ПИ 80501.801.225 по КК и КР на гр.Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, буква “а“, във връзка с чл.13, ал.2 от изменената  Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Константин Михайлов Костов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 03.05.2018 год.