Последна поръчка

Коментарите са изключени за «Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.»
«Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.»

...