Образование: висше

1982-1987 г. – ВХТИ – гр. София, инженер-химик

____________________________________________________________

Професионално развитие:

1987-1992 г. –  МК „9 май” – технолог 

1992-2000 г. – частен бизнес

2000-2002 г. – управител на „Търговия на едро” ЕООД, гр. Червен бряг

2002-2007 г. – община Червен бряг – заместник-кмет

2009-2011 г. – председател на Общински съвет – Червен бряг

2011г.-2015г. – общински съветник

от 10.11.2015 г. – председател на Общински съвет – Червен бряг

____________________________________________________________

тел: +359 659 940-32

тел: +359 659 932-93

fax: +359 659 942-60

GSM:  0889917528

гр. Червен бряг

ул. „Антим Първи” № 1

e-mail : obs_chervenbriag@abv.bg