pdfПравилник за организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг


pdfРешение № 505/24.07.2018г., постановено по АД 469/2018г. на Административен съд Плевен – Прогласени за нищожни чл.5, чл.10, ал.1,т.6, чл.22, ал.4 и чл.23,ал.3 от Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Червен бряг


pdf Решение № 442/28.06.2018г. на Административен съд Плевен – отм. чл.29, ал.3 и чл.30 от Наредбата за условията и реда при които Община Червен бряг упражнява правата си на собственик върху  общинската част от капитала  на търговските дружества


pdf Определение на ВАС на РБ във връзка с жалба против решение № 901/26.03.2018г. на ОбС


pdf Решение № 261/24.04.2018г. , постановено по АД 184/2018г. по описа на Административен съд Плевен относно отмяна на чл.13, ал.6, т.3 и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Червен бряг , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


pdf Жалба до  Административен съд – Плевен против Решение № 901/26.03.2018 г. на ОбС Червен бряг


pdfРешение № 2051 от 14.02.2018г. на ВАС


pdf Решение № 595/13.12.2017год. на Административен съд Плевен относно отмяна чл.44,ал.3 на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 564/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг, изм. реш. № 618/30.10.2013; изм. реш. № 764/28.04.2014 г., изм.реш. №59/29.01.2016 г.; изм.реш.№ 278/27.06.2016г., изм. реш. № 372/26.10.2016 г., изм. реш. № 740/30.10.2017г. на Общински съвет Червен бряг.


pdfРазпореждане във връзка с протест на окр. прокуратура относно Наредба за  управление на общински пътища


pdfРешение № 10119 на ВАС относно отмяна решение № 109 на ОбС , потвърдено с решение № 156/2016 г.


pdfРешение № РД-28-02 от 05.06.2017 на Областен управител на област Плевен за прилагане на „спешна мярка“.


pdfЗаповед № РД-29-01 от 05.06.2017 година на Областен управител на област Плевен за ново обсъждане решение № 600/25.05.2017 г. на Общински съвет Червен бряг.


pdfКритерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Червен бряг, приети с решение № 71/29.01.2016 г.на Общински съвет Червен бряг и доп. реш.№ 512/24.02.2017 г. , изм. реш. 925/30.04.2018г.


pdfСъобщение за решение № 483 на Адм.съд Плевен


pdfРешение №483/07.11.2016


pdfОпределение на Административен съд Плевен относно решение № 109 на ОбС


pdfЗаповед на областен управител относно решение № 114/29.02.2016 г. на ОбС


pdfЗаповед на областен управител относно решение № 106 от 29.02.2016 на ОбС


pdfЗаповед на обл. управител относно реш. № 109 на ОбС