Решение № 13/03.12.2015 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 511/24.02.2017 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 516/13.03.2017 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 613/25.05.2017 г. на ОбС –Червен бряг

 

Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост в състав от 7 съветници: 

Председател:                Румен Маринов Пенков

Зам. председател:           Тихомир Иванов Томов

Членове:                       Йотко Цветомилов Петков

Петко Ивайлов Петков

Явор Владимиров Бакърджиев

Данка Маринова Димитрова

Марио Киров Рангелов

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология в състав от 7 съветници:

Председател:                Георги Максимов Георгиев

Зам. Председател:        Данка Маринова Димитрова

Членове:                       Петьо Максимов Георгиев

Петко Ивайлов Петков

Петьо Веселинов Костов

Тихомир Иванов Томов

Павлин Благоев Фильовски

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в състав от 7 съветници: 

Председател:                Красимир Алеков Евтимов

Зам. Председател:        Тодор Иванов Тодоров

Членове:                       Николай Петров Димитров

Десислав Василев Иванов

Петя Владимирова Димитрова

Мирослав Митков Макавеев

Пламен Иванов Спасов 

 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници: 

Председател:                Марио Киров Рангелов

Зам. Председател:        Петьо Максимов Георгиев

Членове:                       Красимир Алеков Евтимов

Цветомил Симеонов Кръстев

Атанас Цветанов Атанасов

Павлин Благоев Фильовски

Йотко Цветомилов Петков

 

Комисия по образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници:

Председател:                Мирослав Николов Михайлов

Зам. Председател:        Петя Веселинова Митрашкова

Членове:                       Георги Максимов Георгиев

Ася Кирова Рангелова

Сашо Иванов Плючарски

Румен Маринов Пенков

Пламен Иванов Спасов

 

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници: 

Председател:                Петьо Веселинов Костов

Зам. Председател:        Цветомил Симеонов Кръстев

Членове:                       Николай Георгиев Мишовски

Тодор Иванов Тодоров

Десислав Василев Иванов

Петя Владимирова Димитрова

Даниел Кръстев Иванов

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии в състав от 7 съветници: 

Председател:                Георги Христов Георгиев

Зам. Председател:        Ася Кирова Рангелова

Членове:                       Николай Георгиев Мишовски

Мирослав Митков Макавеев

Сашо Иванов Плючарски

Атанас Цветанов Атанасов

Радко Стефанов Георгиев

 

Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в състав от 7 съветници: 

Председател:                Радко Стефанов Георгиев

Зам. Председател:        Явор Владимиров Бакърджиев

Членове:                       Николай Петров Димитров

Мирослав Николов Михайлов

Георги Христов Георгиев

Петя Веселинова Митрашкова

Даниел Кръстев Иванов

 

Ко­ми­сия „Противодействие на корупцията”, в състав от 7 съветници( изм. решение №1025/30.07.2018г.)

Председател:                Николай Петров Димитров

Зам. Председател:        Сашо Иванов Плючарски

Членове:                       Атанас Цветанов Атанасов

Ася Кирова Рангелова

Тихомир Иванов Томов

Петко Ивайлов Петков

Десислав Василев Иванов