Информация за Кмета на Община Червен бряг

кмет

Приемни дни на Кмета на Община Червен бряг

ПРИЕМНИ ДНИ КМЕТ

Структура на Общинска администрация

СТРУКТУРА

Общинска администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Работно време на администрацията

РАБОТНО ВРЕМЕ

Заповеди на Кмета на Община Червен бряг

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Проект стратегия за управление на Общинска собственост Община Червен бряг мандат 2015 – 2019 година

pdf

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост

pdf

Общински план за развитие

pdf

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг

pdf

Пропускателен режим в сградата на общинска администрация

пропусквателен режим

Други документи

Жилищно настаняване на социално слаби в общински помещения

Програма за управление

ОТЧЕТ КМЕТ