Петък, Ноември 27, 2015
   
Text Size
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

.№ 4067/22.05.2012     

 

 

БОЯН НАЙДЕНОВ ВЕЛЕВ

(име/наименование на задълженото лице)

   
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП  
                   

ЕИК по БУЛСТАТ  
                         

Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг    
Адрес по чл.8 от ДОПК    
Представлявано от

(трите имена на представителя/пълномощника)

 


Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Червен бряг при Ценка Цачева Данчева на длъжност Мл. Инспектор „АМДТ”/име-собствено и фамилно на органа по приходите/

в стая 505 от 09,00 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,30 часа, за връчване на АУЗД № 1/27.01.2012 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

Ценка Цачева Данчева

/Име, Презиме, Фамилия/Дата на поставяне: 22.05.2012 г.

Дата на сваляне: ………………….г.